گالری

جامعه شناسی واکاوی یک ذهنیت نگاهی بر مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در ایران(3)

ولتر قصد داشت موضوع امنیت اجتماعی شهروندان را در کنار رعایت حقوق انسانی مجرم در قوانین کیفری باز تعریف کند. او تنها به این اطلاعیه اکتفا نکرد و همزمان با این اطلاعیه خود نیزنوشتن رساله ای را آغاز کرد که با سوال و موضوع این مسابقه درارتباط بود. در واقع او از این موقعیت استفاده کرد که تحرک جدیدی در اروپا برای اصلاح قوانین جزایی که همچنان از قرون وسطی متاثر بود به راه اندازد. او در این رساله تلاش کرد که توجه همگان را به عنصر پیشگیری ازجرم و نه مجازات مجرم جلب کند و یک بار دیگر انتقاد جدی را به قوانین کیفری فرانسه وارد کرد. 8 ولتر سال بعد در سی مای 1778 در گذشت.
در این زمان جنبش فراماسونری 9 دوران شکوفایی خود را می گذراند. کانون های فراماسونری خود را در سراسر اروپا گسترش داده و دارای لژهایی بودند. فراماسونری به یکی از شبکه های بزرگ جنبش روشنگری در قرن هیجدهم تبدیل شده بود. بسیاری از فیلسوفان مطرح آن زمان در لژها عضویت داشته و به بحث های جدی روشنفکری و نقد از وضعیت موجود می پرداختند . منشی ولتر فراماسون بود. ولتر نیز در هفت آوریل 1778 عضو لژ10 فراماسونری شد. ولی در واقع بسیاری از فراماسون های آن زمان تحت تاثیر ایده های ولتر بودند تا اینکه ولتر تحت تاثیر فراماسونری باشد. از جمله نقد هایی که او بر انجیل و مذهب مسیحیت و کلیسا داشت، مبانی حرکت های مبارزاتی بر ضد کلیسا شده بود. 11 بسیاری از ایده های روشنگری این زمان ، آئین های لژهای فراماسونری است .12
با مرگ ولتر تلاش و بحث های فلسفی و اجتماعی پیرامون اصلاح قانون کیفری پایان نگرفت و دور جدیدی از بحث ها این بار به مجمع ملی کشیده شد. 14 گفته می شود زمانی که ژان پل سارتر(1980-1905) فیلسوف فرانسوی نزدیک به دو قرن بعد بصورت رادیکال اقدام به پخش اعلامیه های مائوئیستی در خیابانهای پاریس می کرد، مارشال دوگل پیرامون دستگیری او گفت: » هرگز یک ولتر را در فرانسه دستگیر نمی کنند «. این جمله بر این موضوع تاکید داشت که مطابق عقیده فرانسوی ها ، هر نویسنده ای حق دارد که در حوزه سیاست و عدالت اجتماعی فعال باشد و این حق به گونه ای با نام ولتر در فرانسه در هم تنیده شده است. 15 به خواندن ادامه دهید

Advertisements
گالری

جامعه شناسی واکاوی یک ذهنیت نگاهی بر مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در ایران(2)

تداوم و تکرارغیر مفید یک مجازات که هیچ نقشی در بهتر کردن انسان ها نداشت، من را به بررسی این سوال واداشت که آیا مجازات اعدام برای یک حکومت و جامعه واقعا مفید است ؟ بکاریا که مجازات مرگ رااز این زاویه مورد بررسی قرار می دهد در ادامه می نویسد؛ اگر بتوانم ثابت کنم که مجازات مرگ برای یک جامعه و حکومت نه سودمند است و نه ضروری (که اصولا عملی غیر انسانی است) ، در زمینه انسانیت به یک پیروزی دست یافته ام. ( بکاریا 1764- میلان)
به خواندن ادامه دهید

گالری

جامعه شناسی واکاوی یک ذهنیت – نگاهی بر مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در ایران (1)

انتقاد به قوانین جزایی زمانی آغاز می شود که در اهداف خود شکست می خورد. به این معنی که با بکار گیری و اجرای قوانین جزایی نه تنها جرم و جنایت کاهش پیدا نمی کند ،بلکه نظم و امنیت اجتماعی بشدت متزلزل می گردد. از اینجا است که باید بر روی تغییر و فهم دیگری از قوانین کیفری متمرکز شد و در این راستا سوالات متعددی مطرح می شود که پاسخ به آنها برای ما ضروری است از جمله ؛
آیا اروپای قرن های 16 و 17 متکی بر قوانین جزایی کهن و اعدام به لحاظ اجتماعی متکامل تر از اروپای قرن 20 است که قوانین جزایی را تغییر داده و مجازات مرگ را از بین برده است؟ آیا قوانین جزایی حاوی مجازات مرگ به تکامل اجتماعی و اخلاقی بشر کمک می کند؟ آیا تشدید مجازات به کاهش جرم منتهی شده است؟ آیا نرخ جرم در کشور هایی که مجازات مرگ در آنها لغو شده است نسبت به سایر کشور ها بالاتر است و از امنیت کمتری برخوردار هستند؟ اصولا انسان ها در جوامع اسلامی با قوانین کهن جزایی چگونه می اندیشند و چرا در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟ مقاومت در مقابل تغییر و اصرار به تکرار قوانین جزایی کهن در واقع سوالی در حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی است.
به خواندن ادامه دهید

مصاحبه با سایت تغییر: جنبش های زنان در سراسر دنیا ماهیتی سکولار دارند

انتشار متن: 27 سپتامبر2010

آنچه ما تحت عنوان دستا وردهای جنبش زنان در جهان شاهد هستیم ، ناشی از پایداری زنان بر سر بنیان نظری دوران روشنگری که ارزشی جهانی و سکولارمی باشد. یعنی برابری همه انسا نها با هم که مبتنی بر حقوق طبیعی  است. یعنی انسان به صرف انسان بودن دارای حقوق برابر است.  بنابر این ما چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه خود را فمنیست اسلامی نام بنهیم و چه لائیک و چه از جامعه زینب بیائیم و چه طرفداران سیمون دوبووار باشیم  ، همه موجودی اجتماعی زاده یک ارزش سکولار هستیم. ارزشی که در فلسفه دوران روشنگری خود را بسط داد. به این معنا که همه فعالین حقوق زنان و برابر خواه با استراتژیها و تاکتیک های متفاوت از یک خاستگاه  نظری واحدی پا گرفته اند. حتی اعتقادات مذهبی کنشگران جنبش زنان و دیدگاه نظری ارائه تفسیر مدرن از دین،  در ماهیت سکولار جنبش که مبتنی بر فلسفه حقوق طبیعی دوران روشنگری یعنی برابری حقوقی همه انسانها با هم (زنان و مردان) است ، تغییری ایجاد نمی کند. سکولار بودن به معنی بی دین و بی اعتقاد بودن نیست. بلکه به معنی ورود به پدیده های اجتماعی و حقوقی و تبیین و نقد جامعه ( رفع تبعیض)  ، متکی بر ارزش و یا بهتر بگویم معیارهای عقلانی واین جهانی است. هنگامی که از تفسیر مدرن از ارزش های دینی و شریعت صحبت می شود،  به این معنی است که ما پذیرفته ایم ، یک : ارزش ها ی دینی و شریعت در شکل فعلی خود (به ویژه در حوزه حقوقی بین زن و مرد)  در مقابل ارزش های جهانی که سکولار و عقلانی است ، قابل دفاع نیستند. دوم:  آگا هیم تا زمانی که این ارزش ها ی دینی و شریعت به همین سبک و کیفیت است ، زنان به برابری دست نخواهند یافت. لذا راه را در تفسیر نو( مدرن)   از ارزش های دینی می دانیم.  ولی طرفداران این دیدگاه نظری نباید فراموش کنند که ، در تفسیر مدرن از دین ، این ارزش ها و شریعت در مذهب است که میرود خود را با ارزش های جهانی دوران روشنگری مبتنی بر حقوق طبیعی ( سکولار ) تطبیق دهد و نه بر عکس.

به خواندن ادامه دهید

مقدمه ای در دفاع از علوم انسانی – علوم انسانی در ایران بین کیفیت و فرم، بین علم و شبه علم، بین واقعیت و اسطوره، بین توضیح و توصیف، بین نقد و تفسیر، بین فهم و از بر کردن

انتشار متن :  25 اوت 2010
null
آنچه که در اروپا در ارتباط با حوزه گسست های تاریخی ( رفرماسیون ، دوران روشنگری … )  اتفاق افتاد ، یک فرآیند تاریخی بود که در کلیت جامعه هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ فرهنگی گسست ایجاد کرد. در نتیجه کل سیستم ( خانواده ، سیستم های آموزشی ، هنر ، حقوق …  ) بعنوان عوامل انتقال این تغیییرات در حوزه تربیت و فرآیند اجتماعی شدن کودکان نقش بازی می کنند و فضای تربیتی او را احاطه کرده اند.  این فرآیند  های تاریخی ( تغییرات فکری و بخصوص گسست هایی که در حوزه ذهن و اسطوره و واقعیت در دوران اومانیسم ، اصلا حات مذهبی ، دوران روشنگری و … روی داد )  را نمی توان  تنها از طریق حافظه و از بر کردن انتقال داد ، بلکه باید با این فرآیندها به چالش در آمده  آن را فهمید . از طریق فهم این فرآیند تاریخی است که کیفیت آگاهی ما تغییر می کند.

به خواندن ادامه دهید